ALGEMENE VOORWAARDEN

 

Artikel 1               Definities

 

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

 

 1. Trainer: Make it fit, gevestigd te (3354 BB) Papendrecht, aan de Groen van Prinstererstraat 81, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 86463799 en rechtsgeldig vertegenwoordigd door mevrouw T.E.S. Korevaar.
 2. 2. Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon die aan trainer opdracht heeft gegeven tot het leveren van (digitale) producten en/of diensten en/of deelnemer is aan de dienstverlening.
 3. Consument: de natuurlijke persoon, niet handelend in de uitoefening van een beroep of bedrijf, die aan trainer opdracht heeft gegeven tot het leveren van producten en/of diensten.
 4. Producten en/of Diensten: alle diensten met betrekking tot personal of group training, sport evenementen, (online) coaching en aanverwante digitale producten, waaronder inbegrepen maar niet gelimiteerd tot (online) trainings- en voedingsschema’s, e-books of cursussen. Het voorgaande geldt in de ruimste zin van het woord.
 5. Bescheiden: alle door partijen aan elkaar ter beschikking gestelde goederen, waaronder (digitale) stukken of gegevensdragers, alsmede alle in het kader van de uitvoering van de opdracht door trainer vervaardigde goederen, waaronder (digitale) stukken of gegevensdragers.
 6. Overeenkomst: elke schriftelijke afspraak tussen opdrachtgever en trainer tot het leveren van diensten door trainer ten behoeve van opdrachtgever.
 7. Partijen: opdrachtgever en trainer gezamenlijk.

 

Artikel 2               Toepasselijkheid

 

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes en overeenkomsten welke door trainer binnen het kader van de uitvoering van de werkzaamheden worden gedaan of aangegaan.
 2. Afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig, indien zij schriftelijk tussen opdrachtgever en trainer zijn overeengekomen.
 3. Indien opdrachtgever algemene voorwaarden hanteert en daarnaar verwijst, wordt toepasselijkheid daarvan hierbij uitdrukkelijk uitgesloten.
 4. Indien enige bepaling, deel uitmakend van deze algemene voorwaarden of van de overeenkomst, nietig zou zijn of vernietigd wordt, zal alleen de betreffende bepaling niet van toepassing zijn en in overleg tussen partijen direct worden vervangen door een bepaling die het doel van de oorspronkelijke bepaling zoveel mogelijk benadert. Voorgaande laat de geldigheid van alle overige bepalingen onverlet.
 5. Trainer heeft het recht om deze algemene voorwaarden eenzijdig te wijzigen. Wijzigingen zullen ook gelden ten aanzien van reeds afgesloten overeenkomsten. Trainer zal opdrachtgever per e-mail op de hoogte stellen van eventuele wijziging van de algemene voorwaarden.
 6. Wijzigingen van algemene voorwaarden zullen na één maand, nadat opdrachtgever op de hoogte is gesteld, van kracht zijn. Enkel voor consumenten geldt dat indien deze niet akkoord gaan met de aangekondigde wijzigingen, zij het recht hebben de overeenkomst te ontbinden vóór ingangsdatum van de gewijzigde algemene voorwaarden. Dit geldt niet voor opdrachtgevers handelend in de hoedanigheid van een beroep of bedrijf, zij zijn gehouden de wijzigingen te accepteren.

.

Artikel 3               Aanbiedingen en offertes

 

 1. Alle door trainer gedane aanbiedingen en/of offertes zijn vrijblijvend. Trainer heeft het recht een gedaan aanbod uiterlijk binnen vijf dagen na ontvangst van aanvaarding te herroepen.
 2. Aanbiedingen kunnen gebaseerd zijn op de door opdrachtgever verstrekte gegevens. Indien na offerte blijkt dat de verstrekte gegevens afwijken van de heersende omstandigheden, dan kunnen er geen rechten worden ontleend aan door trainer gedane aanbiedingen.
 3. Aanbiedingen en/of offertes worden schriftelijk en/of digitaal gedaan, tenzij spoedeisende omstandigheden dit onmogelijk maken.
 4. Trainer kan niet aan haar aanbiedingen en/of offertes worden gehouden indien opdrachtgever, naar termen van redelijkheid en billijkheid en in het maatschappelijk verkeer gangbare opvattingen, had behoren te begrijpen dat de aanbieding en/of offerte dan wel een onderdeel daarvan een kennelijke vergissing, verschrijving, druk-, zet- of typefout bevat.
 5. Een samengestelde prijsopgave verplicht trainer niet tot levering van een deel van de in de aanbieding en/of offerte begrepen zaken en/of tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.
 6. Aanbiedingen en/of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten of nabestellingen.

 


 

Artikel 4               Overeenkomst

 

 1. De overeenkomst komt tot stand nadat opdrachtgever de door trainer gedane aanbieding heeft geaccepteerd. Wanneer de acceptatie van opdrachtgever, al dan niet op ondergeschikte punten, afwijkt van de aanbieding, komt de overeenkomst pas tot stand indien trainer uitdrukkelijk schriftelijk met deze afwijkingen heeft ingestemd. 
 2. Indien opdrachtgever zonder daaraan voorafgaande aanbieding aan trainer een opdracht verstrekt, is trainer pas aan deze opdracht gebonden nadat zij deze schriftelijk aan opdrachtgever heeft bevestigd.
 3. Overeenkomsten worden pas door schriftelijke bevestiging van trainer of zodra trainer – zonder tegenwerping van opdrachtgever – met de uitvoering is begonnen, voor haar bindend.
 4. Wijzigingen van de overeenkomst zijn slechts geldig, indien en voor zover zij schriftelijk tussen opdrachtgever en trainer zijn overeengekomen. Trainer zal de gewenste wijzigingen uitvoeren, mits deze redelijkerwijs mogelijk zijn. Wijzigingen kunnen met zich meebrengen dat de overeengekomen levertijd c.q. uitvoeringstermijn door trainer wordt overschreden, hetgeen als overmacht wordt beschouwd.
 5. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering noodzakelijk is om de overeenkomst te wijzigen of aan te vullen, stelt trainer opdrachtgever hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte. Partijen zullen dan tijdig en in onderling overleg overgaan tot aanpassing van de overeenkomst.

 

Artikel 5               Verplichtingen opdrachtgever

 

 1. Opdrachtgever is gehouden alle (medische) gegevens en bescheiden, welke trainer overeenkomstig haar oordeel nodig heeft voor het correct, compleet, veilig, verantwoord en ononderbroken uitvoeren van de overeenkomst, desgevraagd tijdig, in de gewenste vorm en op de gewenste wijze ter beschikking van trainer te stellen.
 2. Opdrachtgever is bij een eventuele zwangerschap, medische aandoening of blessure verplicht om eerst zijn arts te raadplegen alvorens trainer, bij toestemming van de arts, haar dienstverlening kan aanbieden. Bij acute of chronische gezondheidsklachten dient opdrachtgever contact op te nemen met zijn medisch specialist. De door trainer aangeboden diensten zijn nimmer bedoeld als medische behandeling of vervanging voor diensten door een huisarts, medisch specialist of diëtist.
 3. Opdrachtgever is verplicht om voorafgaand aan definitieve inschrijving het daarvoor bestemde inschrijfformulier alsmede het gezondheidsformulier ingevuld en ondertekend aan trainer te retourneren.
 4. Opdrachtgever is verplicht trainer toegang te verschaffen tot de locatie, het pand c.q. de ruimte dan wel deze beschikbaar te stellen alwaar de overeengekomen diensten c.q. werkzaamheden eventueel door trainer zullen worden uitgevoerd, alsmede de daarvoor benodigde (sanitaire) voorzieningen, aansluitingen en door trainer benodigde materialen en/of hulpmiddelen.
 5. Trainer heeft het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten tot het moment dat opdrachtgever aan de in de vorige leden genoemde verplichtingen heeft voldaan.
 6. Opdrachtgever is gehouden trainer direct te informeren omtrent (medische) feiten en omstandigheden en wijzigingen daaromtrent die in verband met het afsluiten en verdere uitvoering van de overeenkomst van belang kunnen zijn.
 7. De uit de vertraging in de uitvoering van de overeenkomst voortvloeiende extra kosten en eventueel extra honorarium, ontstaan door het niet, niet tijdig, niet behoorlijk of niet overeenkomstig de afspraken ter beschikking stellen van de verlangde gegevens of formulieren, zijn voor rekening van opdrachtgever.
 8. Opdrachtgever mag aan de adviezen en dienstverlening van trainer hoge eisen stellen, maar opdrachtgever staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de door of namens hem aan trainer ter beschikking gestelde gegevens en bescheiden, ook indien deze van derden afkomstig zijn. Opdrachtgever blijft te allen tijde zelf verantwoordelijk en aansprakelijk voor de mogelijke gevolgen van het verstrekken van onjuiste, onvolledige en onbetrouwbare gegevens en bescheiden.
 9. Opdrachtgever is te allen tijde zelf verantwoordelijk voor:

-     het (laten) controleren of zijn medische gesteldheid en de afwezigheid van aandoeningen het toelaten om een producten of diensten met betrekking tot training en/of voeding bij trainer af te nemen. Deelname aan training en coaching met betrekking tot beweging, voeding en leefstijl geschiedt geheel op eigen risico;

-     het gebruik van de training, coaching, begeleiding en aanverwante (digitale) producten voor de doeleinden waarvoor deze zijn bedoeld;

         -     het behalen van de door opdrachtgever beoogde of gewenste doelstellingen en resultaten;

-     de beveiliging van de locatie, het pand c.q. de ruimte alweer trainer eventueel de dienstverlening dient uit te voeren;

-     het voorzien van de locatie waar de training en/of lessen worden gevolgd van alle benodigde materialen en hulpmiddelen die benodigd zijn voor de uitvoering van de dienstverlening door trainer;

-     het voorzien van elektra, sanitair en overige aansluitingen die benodigd zijn voor de uitvoering van de dienstverlening van trainer op de locatie waar deze dienstverlening wordt uitgevoerd;

-     het verkrijgen van de benodigde vergunningen voor de locatie, het pand c.q. de ruimte waar de dienstverlening door trainer wordt uitgevoerd en het voldoen aan de wettelijke vereisten;

-     het bieden van een voor de gezondheid van deelnemers aan de dienstverlening van trainer veilige locatie. Trainer is niet aansprakelijk voor enige letselschade van deelnemers aan haar dienstverlening.

 1. Opdrachtgever is verplicht de gegevens uit de eventueel ontvangen bescheiden en/of voorstellen te allen tijde door te lezen en te controleren op juistheid en ontwerp en eventuele onjuistheden en gewenste ontwerpwijzigingen zo spoedig mogelijk door te geven aan trainer.
 2. Opdrachtgever mag eventueel verkregen inlogcodes voor bij trainer afgenomen digitale lessen, coaching, training en/of digitale producten nimmer aan derden verschaffen of doorsturen en dient deze veilig te bewaren.
 
Artikel 6               Uitvoering algemeen

 

 1. Trainer bepaalt de wijze waarop en door welke perso(o)n(en) de overeenkomst wordt uitgevoerd. Trainer zal zo mogelijk rekening houden met tijdig verstrekte en verantwoorde aanwijzingen van opdrachtgever omtrent de uitvoering van de overeenkomst.
 2. Trainer zal de werkzaamheden naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. Op trainer rust echter slechts een inspanningsverbintenis ten aanzien van geleverde diensten en trainer is niet aansprakelijk voor tegenvallende resultaten en/of het niet behalen van beoogde doelstellingen naar aanleiding van een door haar gegeven advies, les, training en/of coaching.
 3. Trainer heeft het recht (een deel van) de werkzaamheden, zonder kennisgeving aan en uitdrukkelijke toestemming van opdrachtgever, te laten verrichten door een door trainer aan te wijzen persoon of derde, indien zulks naar het oordeel van trainer wenselijk is.
 4. Trainer houdt opdrachtgever op de hoogte van haar werkzaamheden ter uitvoering van de opdracht en stelt hem onverwijld in kennis van de voltooiing van de opdracht, indien de opdrachtgever daarvan onkundig is.
 5. Indien tijdens de duur van de overeenkomst werkzaamheden worden verricht ten behoeve van het beroep of bedrijf van opdrachtgever welke niet vallen onder de werkzaamheden waarop de overeenkomst betrekking heeft, worden deze werkzaamheden op grond van afzonderlijke overeenkomsten geacht te zijn verricht.
 6. Eventueel in de overeenkomst bepaalde termijnen waarbinnen de werkzaamheden moeten worden uitgevoerd, gelden slechts bij benadering en niet als fatale termijnen. Overschrijding van een dergelijke termijn levert dan ook geen toerekenbare tekortkoming van trainer en mitsdien geen grond voor ontbinding van de overeenkomst op.
 7. Trainer heeft het recht om de overeenkomst in fasen uit te voeren.
 8. Indien de overeenkomst in fasen wordt uitgevoerd, heeft trainer het recht om elk uitgevoerd gedeelte afzonderlijk te factureren en daarvoor betaling te verlangen. Indien en zolang deze factuur door opdrachtgever niet wordt betaald, is trainer niet verplicht tot uitvoering van de volgende fase en heeft zij het recht de overeenkomst op te schorten.
 9. Coachingsgesprekken, lessen en/of trainingen worden in gezamenlijk overleg tussen partijen gepland. Na elk gesprek of elke les c.q. training wordt een nieuw gesprek of nieuwe les c.q. training ingepland totdat het maximum aantal gesprekken of lessen c.q. trainingen is bereikt danwel de duur van de overeenkomst is verstreken. Daarna wordt het coachings- of trainingstraject als definitief voltooid beschouwd.
 10. Trainer behoudt zich het recht voor om de klantnaam, het project en de verrichte werkzaamheden als referentie of voorbeeld te mogen noemen c.q. gebruiken voor alle commerciële doeleinden, zonder dat daarvoor enige vergoeding aan opdrachtgever verschuldigd is, behoudens dwingendrechtelijke bepalingen ten aanzien van persoonsgegevens van natuurlijke personen. Voor het gebruik van de klantnaam, zal voorafgaande toestemming worden gevraagd aan opdrachtgever.

 

Artikel 7               Uitvoering personal training

 

 1. Tussen opdrachtgever en trainer vindt eerst een telefonische kennismakingsgesprek plaats, waarbij de wensen van opdrachtgever in kaart worden gebracht.
 2. Bij het aangaan van een overeenkomst tot training, advisering, coaching of de aankoop van digitale producten, zal opdrachtgever eerst vragenlijsten ontvangen van trainer. Deze vragenlijst (Par-Q en leefstijlvragen) dienen door opdrachtgever te worden ondertekend en digitaal of per post aan trainer te worden geretourneerd, uiterlijk 24 uur voor de 1e
 3. Na ontvangst van de vragenlijsten door trainer, zal er een intakegesprek plaatsvinden tussen partijen, waarbij de ingevulde vragenlijsten worden doorgenomen worden en trainer hierover vragen stelt. Indien alles duidelijk is, dient opdrachtgever tijdens de intake een keuze te maken voor de grootte van de strippenkaart.
 4. De volgende strippenkaarten zijn beschikbaar:
 5. 15 lessen, geldigheidsduur 6 maanden;
 6. 30 lessen, geldigheidsduur 10 maanden;
 7. 45 lessen, geldigheidsduur 12 maanden;
 8. Startpakket, 20 lessen, geldigheidsduur 8 maanden;
 9. All-Inn pakket, 125 lessen binnen 1 jaar;
 10. Online Traject, Get Fit From Home, 4 maanden.
 11. Daarna zal er tijdens de intake een bewegingsanalyse uitgevoerd worden en zullen er eventueel metingen plaatsvinden. Aan de hand van alle verzamelde gegevens, wensen en doelstellingen, zal trainer een persoonlijk en op maat gemaakt trainingsprogramma maken dat tijdens de trainingen zal worden uitgevoerd.
 12. Trainer is nimmer verantwoordelijk voor het behalen van de beoogde doelstellingen door opdrachtgever, daar dit afhankelijk is van de opdrachtgever zelf. Op trainer rust uitdrukkelijk slechts een inspanningsverbintenis.
 13. Enkele trainingen voor afloop van de gekozen strippenkaart, zal trainer aan opdrachtgever vragen of hij nog een vervolg strippenkaart wenst af te nemen.
 14. Deze gesloten duurovereenkomst (strippenkaart) kan niet tussentijds worden opgezegd, enkel tegen het einde van de looptijd ervan. Indien opdrachtgever desondanks eerder wenst te stoppen met het trainingsprogramma is hij het overeengekomen totaalbedrag voor de gehele duur van het traject verschuldigd en zal er geen restitutie plaatsvinden van resterende strippen c.q. lessen.
 15. De in het voorgaande lid genoemde duurovereenkomsten met betrekking tot de diverse trajecten eindigen van rechtswege na verloop van de periode en zullen niet stilzwijgend worden verlengd. Opdrachtgever zal enkele lessen voorafgaand aan het einde van de looptijd een herinnering hiervan ontvangen.
 16. Betaling van een overeengekomen strippenkaart dient volledig, voorafgaand aan de uitvoering door trainer, plaats te vinden. Na de eerste proeftraining en het eerste fysieke contactmoment, zal facturatie plaatsvinden.
 17. Bij eventuele strijdigheid tussen in dit artikel opgenomen bepalingen en de overige bepalingen in deze algemene voorwaarden, prevaleren de bepalingen opgenomen in dit artikel.

 

Artikel 8               Herroepingsrecht

 

 1. Het herroepingsrecht geldt uitdrukkelijk niet ten aanzien van zakelijke opdrachtgevers en/of ten aanzien van op maat gemaakte (digitale) producten en diensten, zoals personal training, voedings-, trainingsschema’s , adviezen en coaching. Daar trainer enkel maatwerk producten en/of diensten aanbiedt, is er geen herroepingsrecht van toepassing.

 

Artikel 9               (Op)leverings- en uitvoeringstermijnen

 

 1. (Op)levering en/of uitvoering zal plaatsvinden binnen een door trainer opgegeven termijn. Overeengekomen of opgegeven termijnen zijn slechts indicatief en nimmer te beschouwen als fatale termijnen.
 2. Bij overschrijding van de (op)leveringstermijn en/of uitvoeringstermijn dient opdrachtgever trainer schriftelijk in gebreke te stellen, waarbij trainer alsnog een redelijke termijn wordt geboden om het werk op te leveren danwel uit te voeren. Trainer is nimmer gehouden tot enige vergoeding van hieruit voortvloeiende schade.
 3. Indien trainer gegevens of instructies nodig heeft van opdrachtgever, die noodzakelijk zijn voor de levering en/of uitvoering, vangt de (op)leverings- of uitvoeringstermijn aan nadat opdrachtgever deze aan trainer heeft verstrekt.

 

Artikel 10             Overmacht

 

 1. Indien trainer haar verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet tijdig of niet behoorlijk kan nakomen ten gevolge van een hem niet toerekenbare oorzaak, waaronder begrepen maar daartoe niet beperkt, ziekte van haarzelf, werknemers of ingeschakelde derden, pandemieën en epidemieën, maatregelen van overheidswege, storingen in het computernetwerk of andere technische storingen, tekortkomingen van leveranciers van trainer of door trainer ingeschakelde derden en andere stagnatie in de normale gang van zaken binnen haar onderneming of die van opdrachtgever, worden die verplichtingen opgeschort tot het moment dat trainer alsnog in staat is deze op de overeengekomen wijze na te komen.
 2. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan omstandigheden die niet te wijten zijn aan schuld van trainer, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor rekening komen van trainer. Naast deze uitleg van overmacht uit hoofde van de wet en jurisprudentie wordt onder overmacht tevens begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of onvoorzien, waarop trainer geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor trainer niet in staat is de verplichtingen na te komen.
 3. Indien de periode van overmacht langer duurt dan 2 maanden of blijvend van aard is, zijn beide partijen gerechtigd de overeenkomst met onmiddellijke ingang, door middel van schriftelijke kennisgeving, zonder rechterlijke tussenkomst, te ontbinden zonder dat partijen aanspraak kunnen maken op enige schadevergoeding.
 4. Indien trainer ten tijde van het intreden van overmacht haar verplichtingen uit de overeenkomst inmiddels gedeeltelijk is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, is trainer gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. Opdrachtgever is gehouden deze factuur te voldoen als ware er sprake van een afzonderlijke overeenkomst.

 

Artikel 11             Tarieven en (prijs)wijzigingen

 

 1. Alle tarieven en prijzen zijn uitgedrukt in euro’s en worden zowel inclusief als exclusief BTW weergegeven, maar zijn exclusief andere overheidsheffingen, reis-, verblijf-, transactie- en administratiekosten, tenzij anders aangegeven.
 2. Trainer berekent diensten ofwel op basis van uurtarieven die trainer vooraf met opdrachtgever overeenkomt ofwel op basis van een vooraf vastgesteld en overeengekomen bedrag per dienst/overeenkomst.

         Indien na het sluiten van de overeenkomst het niveau van lonen en (grondstof)kosten, al dan niet op grond van een wettelijke verplichting, stijgt, heeft trainer het recht zijn tarief dienovereenkomstig te verhogen. Opdrachtgever is gehouden tot betaling van deze prijsverhoging.

 1. Indien trainer berekent op basis van uurtarieven, wordt voordat trainer aan een opdracht begint, een inschatting gemaakt van zowel de inhoud van de dienstverlening, als de kosten die hiermee gemoeid zijn. Opdrachtgever kan aan deze inschatting echter geen rechten ontlenen.
 2. Indien niet uitdrukkelijk een tarief is overeengekomen, zal het tarief worden vastgesteld aan de hand van de werkelijk bestede uren en de gebruikelijke uurtarieven van trainer.
 3. Indien trainer een vast tarief met opdrachtgever is overeengekomen, is trainer niettemin gerechtigd tot verhoging van dit tarief wanneer tijdens de uitvoering van de werkzaamheden blijkt dat de oorspronkelijk overeengekomen dan wel verwachte hoeveelheid werk in zodanige mate onvoldoende werd ingeschat bij het sluiten van de overeenkomst, en zulks niet toerekenbaar is aan trainer, dat in redelijkheid niet van trainer kan worden gevergd, dat trainer de overeengekomen werkzaamheden verricht tegen het oorspronkelijk overeengekomen tarief. Trainer stelt opdrachtgever hiervan uiteraard direct op de hoogte. Opdrachtgever is gehouden tot betaling van deze meerkosten.
 4. Trainer specificeert facturen naar opdracht en in geval van uurtarieven naar het aantal uren dat daarmee gemoeid is.
 5. Trainer heeft het recht vóór aanvang van de werkzaamheden en tussentijds de uitvoering van haar werkzaamheden op te schorten totdat opdrachtgever een door trainer in redelijkheid vast te stellen voorschot voor de te verrichten werkzaamheden heeft betaald, dan wel daarvoor zekerheid heeft verstrekt.
 6. Indien de overeenkomst eindigt voordat de opdracht is volbracht of de tijd waarvoor zij is verleend, is verstreken, heeft trainer recht op betaling van honorarium over en kosten van het reeds uitgevoerde deel van de werkzaamheden.

 

Artikel 12             Betaling

 

 1. Opdrachtgever dient het factuurbedrag te voldoen binnen 14 dagen na factuurdatum en op door trainer aangegeven wijze en in de valuta waarin is gefactureerd, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, maar uiterlijk voorafgaand aan de eerste officiële training.
 2. Betaling van de door opdrachtgever bij trainer afgenomen strippenkaarten dienen aan de uitvoering plaatsvinden in één bedrag ineens.
 3. Betaling van eventuele abonnementsdiensten dienen telkens maandelijks voorafgaand plaats te vinden.
 4. Betaling van digitale c.q. online diensten en of producten, dient direct bij overeenkomst te worden voldaan.
 5. Indien trainer op basis van uurtarieven factureert aan een opdrachtgever, zullen deze uren aan het einde van de maand gefactureerd worden aan opdrachtgever welke vervolgens binnen de gestelde factuurtermijn de factuur dient te voldoen.
 6. Trainer behoudt te allen tijde het recht voor om volledige vooruitbetaling te vorderen.
 7. Betaling zal, behoudens dwingendrechtelijke bepalingen voor consumenten, plaatsvinden zonder aftrek, verrekening of opschorting uit welke hoofde dan ook.
 8. Bezwaren tegen de hoogte van de factuur schorten de betalingsverplichting niet op.
 9. Indien opdrachtgever niet binnen de in lid 1 genoemde termijn, dan wel niet binnen de nader overeengekomen termijn heeft betaald, is hij van rechtswege in verzuim en heeft trainer, zonder dat een nadere sommatie of ingebrekestelling is vereist, behoudens dwingendrechtelijke bepalingen, het recht vanaf de vervaldag opdrachtgever over het gefactureerde bedrag de wettelijke (handels)rente in rekening te brengen, tot aan de dag van algehele voldoening, een en ander onverminderd de verdere rechten van trainer.
 10.  Trainer is bij niet tijdige of niet volledige betaling door opdrachtgever bovendien gerechtigd, zonder dat een hieraan voorafgaande nadere sommatie of ingebrekestelling vereist is, aan opdrachtgever (buiten)gerechtelijke incassokosten van 15% met een minimum van € 150,00 in rekening te brengen. Indien de daadwerkelijke kosten de rechterlijke proceskostenveroordeling overtreffen, is opdrachtgever verplicht het volledige bedrag aan kosten te voldoen. Dit laatste geldt voor zover dwingendrechtelijke bepalingen zich hier niet tegen verzetten.
 11. In afwijking van het hetgeen hiervoor in de leden 9 en 10 is bepaald, zullen opdrachtgevers die handelen als natuurlijk persoon (consumenten) eerst een schriftelijke ingebrekestelling ontvangen, waarbij een aanvullende termijn van 14 dagen vanaf de dag van ontvangst van deze ingebrekestelling wordt geboden om alsnog aan de betalingsverplichting te voldoen, alvorens deze in verzuim komen te verkeren.
 12. De buitengerechtelijke incassokosten over de hoofdsom wordt voor consumenten conform het Besluit Buitengerechtelijke Incassokosten (BIK) als volgt berekend:
 • over de eerste Euro 2.500,- 15% met minimum van € 40,-, maximum € 375,-
 • over de volgende Euro 2.500,- 10%
 • over de volgende Euro 5.000,- 5%
 • over de volgende Euro 190.000,-                1%
 • over het meerdere boven de Euro 200.000,- 0,5% met maximum van € 6.775,-
 1. 13. Door opdrachtgever gedane betalingen zullen door trainer ten eerste in mindering worden gebracht op alle verschuldigde rente en kosten en vervolgens op de opeisbare facturen die het langst openstaan.
 2. 14. In geval van een gezamenlijk gegeven opdracht zijn opdrachtgevers, voor zover de werkzaamheden ten behoeve van de gezamenlijke opdrachtgevers zijn verricht, hoofdelijk aansprakelijk voor de betaling van het factuurbedrag.
 3. Trainer is te allen tijde gerechtigd om contante betaling of (gedeeltelijke) vooruitbetaling of tussentijdse betaling of enige andere zekerheid voor betaling van opdrachtgever te verlangen.

 

 1. Bij uitblijven van volledige betaling door opdrachtgever, is trainer gerechtigd de overeenkomst zonder nadere ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst middels een schriftelijke verklaring te ontbinden of haar verplichtingen uit de overeenkomst op te schorten totdat de betaling alsnog is geschied dan wel opdrachtgever hiervoor deugdelijke zekerheid heeft gesteld. Voornoemd opschortingsrecht heeft trainer eveneens indien zij al voordat opdrachtgever in verzuim is met de betaling gegronde redenen heeft om aan de kredietwaardigheid van opdrachtgever te twijfelen.

 

Artikel 13             Betalingsonmacht

 

 1. Onverminderd het bepaalde in de overige artikelen van deze algemene voorwaarden is trainer gerechtigd de overeenkomst zonder nadere ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst middels een schriftelijke verklaring aan de opdrachtgever te ontbinden, op het tijdstip waarop opdrachtgever:
 2. in staat van faillissement wordt verklaard of een aanvraag tot zijn faillissement is gedaan;
 3. (voorlopige) surseance van betaling aanvraagt;
 4. door executoriale beslaglegging wordt getroffen;
 5. onder curatele of onder bewind wordt gesteld;
 6. anderszins de beschikkingsbevoegdheid of handelingsbekwaamheid met betrekking tot diens vermogen of delen ervan verliest.

 

Artikel 14             Aansprakelijkheid en vrijwaring

 

 1. Indien opdrachtgever aantoont dat hij directe schade heeft geleden door een toerekenbare tekortkoming, die voortvloeit of verband houdt met de uitvoering van een opdracht door trainer, is de aansprakelijkheid van trainer voor enkel en alleen de directe schade, behoudens dwingendrechtelijke bepalingen, beperkt tot de uitkering die in het desbetreffende geval plaatsvindt op grond van de door trainer afgesloten aansprakelijkheidsverzekering.

Indien op grond van deze aansprakelijkheidsverzekering geen uitkering wordt gedaan of deze niet van toepassing is, is iedere aansprakelijkheid beperkt tot maximaal het op grond van de overeenkomst waaruit de schade voortvloeit door trainer gefactureerde of te factureren bedrag met een maximale duur van 1 maand voorafgaand aan de schadeveroorzakende gebeurtenis.

 1. Trainer is nimmer aansprakelijk voor door opdrachtgever of derden geleden bedrijfs-, indirecte of gevolgschade, waaronder inbegrepen maar niet beperkt tot geleden verlies of gederfde winst, stagnatie in de geregelde gang van zaken binnen onderneming van opdrachtgever of derden, letselschade of immateriële schade.
 2. Trainer is nimmer aansprakelijk voor elke vorm van door derden geleden schade. Opdrachtgever vrijwaart trainer tegen alle aanspraken van derden. Indien trainer door derden mocht worden aangesproken, dan is opdrachtgever gehouden trainer zowel buiten als in rechte bij te staan. Alle kosten en schade aan de zijde van trainer en derden komen verder voor rekening en risico van opdrachtgever.
 3. Trainer is nimmer aansprakelijk voor door opdrachtgever of derden geleden schade die het gevolg is van een handelen of nalaten van door trainer ingeschakelde hulppersonen of derden, ook indien deze werkzaam zijn bij een met trainer verbonden organisatie. Opdrachtgever zal zich in dergelijke gevallen enkel direct tot deze hulppersoon of ingeschakelde derde moeten wenden.
 4. Trainer is niet aansprakelijk voor bij opdrachtgever of derden ontstane schade die het gevolg is van:

-     het niet voldoen aan de in deze algemene voorwaarden opgenomen verplichtingen voor opdrachtgever;

-     de verstrekking van onjuiste of onvolledige gegevens of informatie door opdrachtgever aan trainer, of anderszins het gevolg is van een handelen of nalaten van opdrachtgever;

-     ondeskundig, onjuist of oneigenlijk gebruik van de adviezen, begeleiding, coaching en/of training door opdrachtgever;

-     het niet opvolgen van adviezen en/of instructies van trainer door opdrachtgever, deelname geschiedt op eigen risico;

-     gebruik van de dienstverlening voor andere doeleinden dan waarvoor deze bedoeld is door opdrachtgever of derden;

-     onvoldoende drinken door opdrachtgever na een gevolgde training;

-     alle vormen van letselschade, blessures en gevolgen van medische aandoeningen en schade aan eigendommen door het deelnemen aan of volgen van een training of les, vallen of uitglijden binnen trainingslocatie, tijdens aan- en uitkleden, etc.;

-     een langere uitvoerings- of oplevertermijn dan oorspronkelijk voorzien, ongeacht welke oorzaak daaraan ten grondslag ligt;

-     tijdens de uitvoering van werkzaamheden noodzakelijk ingrijpen aan een training, les, cursus, training of coaching dat onvermijdelijk is voor het uitvoeren van de werkzaamheden als zodanig;

         -     fouten in gebruikte apparatuur of programmatuur;

-     storingen, onderbrekingen of het niet bereikbaar zijn in de ruimste zin van het woord van de online leeromgeving, het programma dan wel de les, training, cursus of coaching sessie.

-     tegenvallende resultaten en/of het niet behalen van beoogde doelstellingen e.d.;

-     schade aan gebruikte materialen die eigendom zijn van opdrachtgever;

-     inbreuken op intellectuele eigendomsrechten, auteursrechten of privacy rechten van trainer of derden wegens door opdrachtgever verstrekte gegevens of andere informatie en stukken of wegens het delen en/of openbaar maken van cursusmateriaal en/of inlogcodes van trainer.

 1. Trainer heeft te allen tijde het recht, indien en voor zover mogelijk, de schade van opdrachtgever ongedaan te maken of te beperken door herstel of verbetering van de opdracht.
 2. Een vordering tot vergoeding van schade dient uiterlijk binnen 14 dagen nadat opdrachtgever de schade heeft ontdekt of redelijkerwijze had kunnen ontdekken, bij trainer te zijn ingediend, bij gebreke waarvan het recht op schadevergoeding vervalt.
 3. Indien trainer bij de uitvoering van de werkzaamheden een voor de opdrachtgever kenbare vergissing maakt, is deze gehouden trainer daarvan in kennis te stellen onmiddellijk nadat hij de vergissing had ontdekt of had kunnen ontdekken. Indien hij nalaat die vergissing bij trainer te melden, is deze voor de schade niet aansprakelijk.
 4. De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van trainer of zijn leidinggevenden of indien dwingendrechtelijke bepalingen al dan niet voor consumenten zich hiertegen verzetten.

 

Artikel 15             Opschorting/ontbinding

 

 1. Trainer heeft het recht om de nakoming van al haar verplichtingen op te schorten, waaronder begrepen de verstrekking van benodigde inlogcodes voor het deelnemen aan een training, les of coaching aan opdrachtgever, tot op het moment dat alle opeisbare vorderingen op opdrachtgever volledig zijn voldaan, indien:
 2. opdrachtgever de verplichtingen uit de overeenkomst niet of niet volledig nakomt.
 3. na het sluiten van de overeenkomst trainer ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de opdrachtgever de verplichtingen niet zal nakomen. In geval er goede grond bestaat te vrezen dat de opdrachtgever slechts gedeeltelijk of niet behoorlijk zal nakomen, is de opschorting slechts toegelaten voor zover de tekortkoming haar rechtvaardigt.
 4. opdrachtgever bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is.
 5. Voorts is trainer bevoegd de overeenkomst te (doen) ontbinden in bovengenoemde situaties of indien zich andere omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd dan wel indien zich anderszins omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet mag worden verwacht.
 6. Ontbinding geschiedt door middel van een schriftelijke kennisgeving zonder rechterlijke tussenkomst.
 7. Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van trainer op de opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar. Indien trainer de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt zij haar aanspraken uit de wet en overeenkomst.
 8. Trainer behoudt steeds het recht schadevergoeding te vorderen en is niet aansprakelijk voor enige door opdrachtgever of derden geleden schade of gemaakte kosten.

 

Artikel 16             Beëindiging/annulering

 

 1. De tussen opdrachtgever en trainer gesloten overeenkomst eindigt bij overlijden van trainer of opdrachtgever dan wel bij liquidatie of ontbinding van de onderneming van trainer.
 2. Indien het door trainer uit te voeren werk bij einde overeenkomst nog niet voltooid is, zijn diens erfgenamen niet verplicht dit werk te (laten) voltooien, ook al wordt het bedrijf van trainer op enigerlei wijze voorgezet. In dat geval behoort door opdrachtgever aan de erfgenamen te worden betaald het totale overeen gekomen bedrag, verminderd met een redelijk, in overleg met erfgenamen te bepalen bedrag voor het niet afgeronde gedeelte van het werk.
 3. Ingeval opdrachtgever de overeenkomst voorafgaand aan of tijdens de uitvoering daarvan wenst te annuleren, is hij aan trainer vergoeding van de reeds gemaakte kosten alsmede een door trainer nader te bepalen schadevergoeding verschuldigd. Deze aanvullende schadevergoeding omvat alle door de annulering geleden schade inclusief de gederfde winst. Trainer is gerechtigd voornoemde schadevergoeding en gemaakte kosten te fixeren en als volgt aan opdrachtgever in rekening te brengen:

-     10% van het overeengekomen totaalbedrag voor de gehele periode bij annulering tot 2 weken voor aanvang van de uitvoering door trainer;

-     20% van het overeengekomen totaalbedrag voor de gehele periode bij annulering tussen 2 weken voor aanvang en het moment van aanvang van de uitvoering door trainer;

-     30-100% van het overeen gekomen totaalbedrag voor de gehele periode bij annulering vanaf het moment van aanvang van de uitvoering door trainer, afhankelijk van het stadium van annuleren.

 1. Indien trainer met opdrachtgever is overeengekomen in maandelijkse termijnen te betalen, zal de betalingsregeling bij annulering komen te vervallen en is het totale resterende bedrag per direct opeisbaar door trainer. Opdrachtgever is in dat geval gehouden het volledige bedrag per omgaande te voldoen aan trainer.

 

 1. Duurovereenkomsten voor bepaalde tijd, zoals abonnementen en strippenkaarten of een duurovereenkomst met een zakelijke opdrachtgever, zijn niet tussentijds opzegbaar, enkel tegen het einde van de looptijd ervan. Een duurovereenkomst voor bepaalde tijd eindigt van rechtswege na het verstrijken van de overeengekomen periode en zal niet stilzwijgend worden verlengd. Indien opdrachtgever desondanks toch tussentijds stopt met deelname aan de uitvoering van de overeenkomst, zal er geen restitutie plaatsvinden.
 2. Opdrachtgever is tegenover derden aansprakelijk voor de gevolgen van de annulering en zal trainer vrijwaren voor hieruit voortvloeiende aanspraken van deze derden.
 3. Trainer is gerechtigd alle reeds door opdrachtgever betaalde bedragen te verrekenen met de door opdrachtgever verschuldigde schadevergoeding.
 4. Trainer is te allen tijde gerechtigd om de overeenkomst met opdrachtgever op te zeggen, om welke reden dan ook en zonder opgave van redenen en zonder verplicht te zijn tot enige schadevergoeding. Opdrachtgever is in een dergelijk geval verplicht om voor het tot aan de opzegging door trainer uitgevoerde deel van de overeenkomst te betalen.
 5. Opzegging dient schriftelijk bij aangetekend schrijven te geschieden.

 

Artikel 17             Geheimhouding, privacy en cookies

 

 1. Partijen zijn verplicht tot geheimhouding tegenover derden, die niet bij de uitvoering van de overeenkomst zijn betrokken. Deze geheimhouding betreft alle informatie van vertrouwelijke aard omtrent alle feiten en bijzonderheden betreffende de ondernemingen waarvan hij/zij weet of redelijkerwijze kan vermoeden dat deze vertrouwelijk zijn, die door de andere partij ter beschikking zijn gesteld en de door verwerking daarvan verkregen resultaten. Deze geheimhouding geldt niet voor zover wettelijke of beroepsregelgeving en andere nationale of internationale regelgeving met vergelijkbare strekking een informatieplicht opleggen, of voor zover de ene partij de andere van de geheimhoudingsplicht heeft ontheven.

Deze bepaling verhindert ook niet vertrouwelijk collegiaal overleg binnen de organisaties van partijen, voor zover partijen zulks voor een zorgvuldige uitvoering van de overeenkomst of ter zorgvuldige voldoening aan wettelijke of

beroepsverplichtingen noodzakelijk achten.

 1. Trainer is gerechtigd de na bewerking verkregen cijfermatige uitkomsten, mits die uitkomsten niet te herleiden zijn tot individuele opdrachtgevers en persoonsgegevens, aan te wenden voor statistische of vergelijkende doeleinden. Trainer behoudt zich voorts het recht voor om de klantnaam, het project, de verrichte werkzaamheden en het gemaakte beeldmateriaal als referentie of voorbeeld te mogen noemen c.q. gebruiken voor alle commerciële doeleinden, zonder dat daarvoor enige vergoeding aan opdrachtgever verschuldigd is. Voor het gebruik van de klantnaam en beeldmateriaal, zal voorafgaande toestemming worden gevraagd aan opdrachtgever.
 2. Trainer is niet gerechtigd de informatie die haar door opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld aan te wenden voor een ander doel dan waarvoor zij werd verkregen, uitgezonderd het bepaalde in lid 2, en in geval trainer voor zichzelf optreedt in een tucht-, civiele of strafprocedure, waarbij deze stukken van belang kunnen zijn. Trainer is in dergelijke gevallen niet gehouden tot enige schadevergoeding. Tevens is opdrachtgever niet gerechtigd tot ontbinding van de overeenkomst op grond van enige schade die hierdoor is ontstaan.
 3. Behoudens de uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van trainer, is het opdrachtgever niet toegestaan de inhoud van adviezen, (online) lessen, cursussen, trainingen of coaching, technieken en/of andere geestesproducten en de daarbij behorende middelen zoals video’s, inloggegevens en/of werkboeken van trainer openbaar te maken, of anderszins aan derden ter beschikking te stellen, behoudens voor zover dit rechtstreeks uit de overeenkomst voortvloeit, geschiedt tot het inwinnen van een deskundig oordeel omtrent de desbetreffende werkzaamheden van trainer, op opdrachtgever een wettelijke of beroepsplicht tot openbaarmaking rust, of opdrachtgever voor zichzelf optreedt in een tucht-, civiele of strafprocedure.
 4. De gegevens en informatie die opdrachtgever aan trainer verstrekt en trainer verzamelt, zal trainer zorgvuldig en vertrouwelijk bewaren.
 5. Trainer mag de persoonsgegevens van opdrachtgever afkomstig uitsluitend en alleen gebruiken in het kader van de uitvoering van haar leveringsplicht of het afhandelen van een klacht. Het is trainer niet toegestaan om de persoonsgegevens van opdrachtgever uit te lenen, te verhuren, te verkopen of op een of andere wijze openbaar te maken.
 6. Bij het bezoeken van de website van trainer kan trainer informatie van opdrachtgever over het gebruik van de website verzamelen door middel van cookies. De informatie die trainer verzamelt middels cookies kan voor functionele en analytische doeleinden worden gebruikt.
 7. Bij overtreding van de geheimhoudingsbepalingen zal een direct opeisbare boete verschuldigd zijn door opdrachtgever aan trainer van € 2.500,00 per overtreding, vermeerderd met € 500,00 voor elke dag dat de overtreding voortduurt, tot een maximum van € 25.000,00 onverminderd de verplichting van opdrachtgever om de daaruit voortvloeiende schade te vergoeden.

 

 

 

 

 

Artikel 18             Intellectuele eigendom

 

 1. Trainer behoudt zich alle rechten voor met betrekking tot producten van de geest welke zij gebruikt of heeft gebruikt in het kader van de uitvoering van de overeenkomst met opdrachtgever, voor zover op die producten in juridische zin rechten kunnen bestaan of worden gevestigd.
 2. Het is opdrachtgever uitdrukkelijk verboden die producten, waaronder begrepen maar niet beperkt tot adviezen, (online) lessen, cursussen, trainingen of coaching, technieken en/of andere geestesproducten en de daarbij behorende middelen zoals video’s, inloggegevens en/of werkboeken, een en ander in de ruimste zin van het woord, al dan niet met inschakeling van derden, aan derden te verstrekken, te verveelvoudigen, openbaar te maken, te be- of verwerken, of te exploiteren anders dan tot het inwinnen van een deskundig oordeel omtrent de werkzaamheden van trainer. De tussen partijen gesloten overeenkomst omvat geen enkele overdracht of verplichting tot overdracht van een intellectueel eigendomsrecht van trainer aan opdrachtgever.
 3. Trainer is gerechtigd de door haar vervaardigde geestesproducten, welke haar (intellectueel) eigendom blijven, waaronder maar niet gelimiteerd tot adviezen, (online) lessen, cursussen, trainingen of coaching, technieken en/of andere geestesproducten en de daarbij behorende middelen zoals video’s, inloggegevens en/of werkboeken, een en ander in de ruimste zin van het woord, te gebruiken voor andere adviezen, lessen, trainingen, cursussen of coaching. Opdrachtgever mag deze door trainer vervaardigde geestesproducten echter niet gebruiken of be- of verwerken, behoudens uitdrukkelijke toestemming daartoe van trainer.
 4. De rechten van intellectuele eigendom welke trainer in licentie gebruikt mag opdrachtgever nimmer wijzigen, verveelvoudigen, openbaren of exploiteren.
 5. Opdrachtgever garandeert gerechtigd te zijn de van opdrachtgever afkomstige informatie, teksten en bescheiden te gebruiken en vrijwaart trainer tegen elke aanspraak van derden gebaseerd op schending van een intellectueel eigendomsrecht, auteursrecht of copyright recht.
 6. Bij overtreding van de intellectuele eigendomsbepalingen zal een direct opeisbare boete verschuldigd zijn door opdrachtgever aan trainer van € 2.500,00 per overtreding, vermeerderd met € 500,00 voor elke dag dat de overtreding voortduurt, tot een maximum van € 25.000,00 onverminderd de verplichting van opdrachtgever om de daaruit voortvloeiende schade te vergoeden.

 

Artikel 19             Reclames / klachten

 

 1. Reclames dan wel klachten met betrekking tot de geleverde digitale producten en/of (online) diensten en/of het factuurbedrag dienen schriftelijk binnen 14 dagen na (op)levering, uitvoering of de verzenddatum, dan wel binnen 14 werkdagen na de ontdekking van het gebrek, indien opdrachtgever aantoont dat hij het gebrek redelijkerwijs niet eerder kon ontdekken, per e-mail of schriftelijk aan trainer te worden kenbaar gemaakt.
 2. Klachten schorten de betalingsverplichting van opdrachtgever niet op.
 3. Indien de klacht niet tijdig wordt ingesteld, vervallen alle rechten van opdrachtgever in verband met de klacht en worden de (op)geleverde werkzaamheden geacht correct te zijn uitgevoerd. Alle gevolgen van het niet direct melden zijn voor risico van opdrachtgever.
 4. De in dit artikel opgenomen bepalingen gelden voor zover dwingendrechtelijke bepalingen met betrekking tot consumenten zich hier niet tegen verzetten.
 5. Trainer dient in staat te worden gesteld de klacht te onderzoeken. De administratie van trainer is daartoe leidend.

 

Artikel 20             Toepasselijk recht en forumkeuze

 

 1. Op alle overeenkomsten tussen opdrachtgever en trainer waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, is Nederlands recht van toepassing.
 2. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag of andere van toepassing zijnde internationale wet- en regelgeving, is hierbij uitdrukkelijk uitgesloten.
 3. Eventuele geschillen tussen partijen worden behoudens dwingendrechtelijke bepalingen enkel beslecht

         door de bevoegde rechter te Dordrecht, ook indien de opdrachtgever in het buitenland is gevestigd. Voor consumenten geldt dat tevens de rechter in de woonplaats van consument bevoegd is tot geschillenbeslechting.